Privacybeleid

LTC is onderdeel van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea Holding N.V. is verantwoordelijk voor het feit dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uiteraard handelt ook LTC volgens de eisen van de WBP en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening wordt soms om medische gegevens gevraagd. Voor het omgaan met medische en vertrouwelijke gegevens gelden speciale regels. De medewerkers van LTC zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze regels. Voor iedere individuele medewerker bestaat conform de geldende wetgeving inzage- en correctierecht van vastgelegde gegevens. Medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent. De medewerkers van LTC die met deze bijzondere persoongegevens werken, hebben uit hoofde van hun beroep een (afgeleide) geheimhoudingsplicht.

Bereikbaarheid Achmea
Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens en voor het blokkeren van je gegevens, kun je contact opnemen met de privacymanager van Achmea via onderstaande adressering. Postadres: Achmea Holding N.V., t.a.v. de privacymanager, Postbus 866, 3700 AW Zeist. E-mail: privacymanager@achmea.nl